Nasza firma szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się by ją chronić, przestrzegając niniejszej polityki prywatności.
Mamy świadomość, że przywiązują Państwo dużą wagę do sposobu wykorzystywania i udostępniania Państwa informacji oraz danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaje informacji oraz danych, które możemy od Państwa zbierać, a także mogą nam Państwo przekazywać podczas każdych odwiedzin naszej strony.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji i danych, które zbieramy:
- na naszej stronie internetowej oraz w sklepie internetowym
- w formie korespondencji e-mailowejINFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Aura sp.k. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej auramarine.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AURA - Giers Spółka Komandytowa z siedzibą w Kobylance, ul. Szczecińska 30F, 73-108 Kobylanka - numer telefonu: 915791900, adres e-mail: aura@auramarine.pl.


2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Aura sp.k. można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Aura sp.k. ul. Szczecińska 30F, 73-108 Kobylanka, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail: aura@auramarine.pl.


3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach

 1. realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego lub mailowo - w tym także Pani/Pana dane osobowe przekazywane są firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki pod wskazany adres (adres wysyłkowy, telefon kontaktowy, imię i nazwisko osoby zamawiającej)
 2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  - świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  - obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  - w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Twisto Polska sp. z o.o.
 3. firma spedycyjna / kurierska


5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych.


6. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.


7. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Aura sp.j., która podlega pod Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.


9. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez firmę Aura sp.j. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie tak długo aż zgoda ta nie zostanie cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z dokonanymi transakcjami kupna-sprzedaży. Aktualnie reguluje tę kwestię art 554 Kodeksu Cywilnego i wynosi on do 3 lat.


Państwa informacje i dane zbierane przez naszą firmę i sposób ich zbierania

Zbieramy kilka rodzajów informacji i danych od użytkowników naszego sklepu internetowego:
- Dane podawane dobrowolnie przez Państwa, czyli umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości. Są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, dane do faktury, adres e-mailowy, numer telefonu lub dane zbierane automatycznie przez sklep, które zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią dane osobowe lub dane umożliwiające ustalenie tożsamości, a także wszelkie inne informacje i dane pozwalające na kontakt z Państwem online lub offline („Dane Osobowe”);
- Informacje dotyczące Państwa łącza internetowego, sprzętu i oprogramowania (system operacyjny, przeglądarka), które wykorzystują Państwo do łączenia się z naszym sklepem internetowym.


Zbieramy także informacje i dane:
- bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub
- automatycznie, kiedy przeglądają Państwo naszą stronę internetową. Informacje i dane zbierane automatycznie mogą obejmować szczegóły dotyczące użytkowania, adresy IP oraz informacje i dane zbierane przez pliki cookie i inne technologie śledzenia.


Informacje zbierane przez nas za pomocą technologii do automatycznego zbierania danych

Kiedy przeglądają Państwo naszą Stronę i wchodzą z nią w interakcję, możemy stosować technologie do automatycznego zbierania danych w celu uzyskania określonych informacji dotyczących Państwa sprzętu oraz Państwa czynności i zwyczajów związanych z przeglądaniem naszych stron, m.in.:
- szczegółów Państwa odwiedzin na naszej Stronie, w tym danych dotyczących transmisji danych, logów i innych danych komunikacyjnych oraz zasobów, do których uzyskują Państwo dostęp oraz z których korzystają Państwo na stronie naszego sklepu
- informacji dotyczących Państwa komputera i łącza internetowego, w tym Państwa adresu IP, systemu operacyjnego i typu przeglądarki.

Informacje zbierane przez nas automatycznie to dane statystyczne, które mogą zawierać Dane Osobowe.


Dane dzieci

Nasz sklep internetowy nie jest przeznaczony dla osób poniżej trzynastego (13.) roku życia i prosimy osoby młodsze, aby nie podawały swoich Danych Osobowych w formularzach rejestracyjnych naszego sklepu internetowego. Nie zbieramy świadomie informacji i danych od dzieci poniżej trzynastego (13.) roku życia bez zgody rodziców.


Ujawnianie Państwa informacji i danych

Państwa informacje i dane wykorzystywane są jedynie do celów związanych z realizacją zamówienia. Przekazujemy je wybranej firmie spedycyjnej / transportowej w zakresie niezbędnym do realizacji usługi przewozu zamówienia pod wskazany adres. Oraz jeśli wybrano opcję płatności "imoje" przekazujemy niezbędne dane do procesu realizacji płatności elektronicznych.

Do tych danych należą :
- imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz jeśli jest podana to także nazwa firmy
- adres
- telefon kontaktowy
- adres e-mail w celu wysyłki powiadomień elektronicznych (np powiadomienia z numerem listu przewozowego, informacje o opóźnieniach w dostawie itp).